Představujeme vám nabídku multimediálních projektů akademického roku 2018/2019, jůůůůů 🌟🌟🌟. Máme z ní opravdu velkou radost 👍.

Pokud vás některý zaujme 🤔, mluvte o něm se svými spolužáky a spolužačkami (ideálním místem je oborový hub 🎓), o tom jakým způsobem byste jej chtěli nebo mohli řešit, jak byste mohli přispět k jeho úspěšnému dokončení, co byste si chtěli vyzkoušet nebo se naučit… a zformujte společný tým 💪. Bez něho se neobejdete 👻!

Zadání projektů jsou formulována více či méně konkrétně tak, abyste mohli využít prostoru pro vlastní návrh řešení, přičemž svůj záměr můžete zkonzultovat předem i s vybraným garantem projektu.

👉 První setkání se všemi studujícími se uskuteční
👉 v pondělí 18. 2. od 12:30 v učebně 2067.

 

E-learning – „mikrovidea“

V současné době je připravován e-learningový kurz pro úředníky státní správy, který by měl položit základy jejich bezpečnému informačnímu chování a do jisté míry i přispět ke zvýšení jejich digitálních kompetencí. Tímto kurzem projde více než 50 000 úředníků z různých ministerstev, úřadů a jiných institucí. NÚKIB se snaží, aby tento kurz nebyl příliš teoretický, ale odpovídal každodenní realitě, pohyboval se spíše v aplikační rovině a poskytoval rady, tipy či doporučení. Aby problematika této cílové skupině byl co možná nejvíce přiblížena, kurz bude doplněn sadou atraktivních „mikrovideí“, která budou zachycovat každodenní situace a aktivity (práce s e-mailem, pohyb po budově atp.) a znázorňovat rizika / hrozby, které z nich mohou vyplývat. Úkolem pro tým projektu je kompletní tvorba těchto mikrovideí. Jedno takové video bude dlouhé od půl minuty do jedné minuty, mělo by být hrané a mělo by obsahovat jednu scénu či krátký dialog. Videí bude v součtu zhruba patnáct a budou otevírat tematické celky kurzu – jejich obsah bude tým definovat společně se zadavatelem.

Tým: 3-4 osoby
Garant projektu: Michaela Slussareff
Odborné konzultace: Národní úřad pro kybernetickou 
a informační bezpečnost

 

SNMxVýluka

Podle kvalifikovaných odhadů je na trhu cca 20 – 40 tisíc mladých lidí, které by bavilo učit, ale z mj. protože učitelká profese ztratila na respektu i společenském uznání, věnují se raději něčemu jinému. Cílem projektu je navrhnout a realizovat multimediální řešení zatím blíže nespecifikované formy zatrakviňující učitelské povolání: ukázat ne jen nutně „mladým“, že učitelství je sexy, a nahlodat je k přemýšlení, jestli to není to, čemu se chtějí věnovat. Od týmu se vyžaduje nejen vysoká míra kreativity, ale i sebedisciplíny, jelikož odborné konzultace jim nabídnou zjm. služby ďáblova advokáta, svůj návrh budou muset být schopni nejen vymyslet, ale i podložit relevantními argumenty a nezamotat se přitom do sítí jich existujícíh iniciativ a konkurence kampaní pedagogických fakult. V rámci projektu je tak důležitá, jak úvodní intenzivní brainstormingová fáze, tak následné vlastní provedení; na výsledný produkt jsou totiž vysoké nároky a současné společenské klima jej podrobí kritickému drobnohledu.

Tým: 3 osoby
Garant projektu: Jakub Fiala
Odborné konzultace: Ondřej Trhoň, Sandra Feyglová

 

Digitální stopa

Cílem projektu je vytvořit interaktivní výukový modul, který pomůže žákům
 1. stupně ZŠ (4. – 5. třída) uvědomit si nástrahy internetu, pochopit existenci jejich digitálních stop a položit tak základy jejich bezpečnému informačnímu chování. V současnosti existuje výukový modul pro starší žáky, ale cílem je mít k dispozici verzi i pro mladší. Obsah modulu pro starší žáky je založený na typickém příběhu, kdy dívka ve fungujícím vztahu pošle intimní fotografie svému příteli, ale protože se jejich vztah pokazí, tyto fotky jsou zneužity stejně jako běžně dostupné informace na sociálních sítích. Dotýká se tedy témat jako sexting, kyberšikana atp. Žáci pak v tomto modulu aktivně pracují
 s různými zdroji informací, příběhem postupně procházejí a uvědomují si tak zranitelnost své osoby za využití sociálních sítí a svých digitálních stop. Varianta pro mladší žáky může být odlišná, může mít jinou dějovou linku i obsah – kreativitě a vlastní iniciativě se meze téměř nekladou. Jednou z mála podmínek však je, aby finální produkt byl vytvořený v Moodlu na základě dostupných pluginů a dalších běžně dostupných nástrojů. Tento modul v terénu reálně využívá Národní úřad pro kybernetickou 
a informační bezpečnost spolu se sdružením CZ.NIC.

Tým: 3 osoby
Garant projektu: Michaela Slussareff
Odborné konzultace: Národní úřad pro kybernetickou 
a informační bezpečnost

 

Videopozvání ergoterapeutů do ČR

Pro propagaci evropské ergoterapeutické konference COTEC-ENOTHE Prague 2020 (www.cotec-enothe2020.com), kterou za Českou republiku pořádá Česká asociace ergoterapeutů (ČAE) a je pod záštitou děkana 1. Lékařské fakulty UK, zúčastní se jí cca 1000 lidí, jazykem konference je angličtina, je zapotřebí navrhnout a vyrobit videospot – pozvánku, která české ergoterapeuty, konferenci, Prahu a ČR bude reprezentovat v říjnu tohoto roku na ENOTHE meetingu v Aténách (následně bude využito v dalších kanálech jako FB či TW). Cílem videa je především zaujmout a pozvat lidi na konferenci. Zároveň ukázat nejen krásy Prahy, ale i jak vypadá ergoterapie v ČR. Zadavatel nechce uniformní agenturou vytvořené video, spíše něco kreativního. Něco co zaujme nejen lidi s dlouhou praxí, ale i studenty, protože studentská sekce je důležitou součástí konference. Jako inspirace může posloužit video od francouzské asociace (ANFE) na světovou konferenci WFOT 2022 v Paříži (omluvte kvalitu videa – začíná cca v čase 16:30 – 20:00, http://ow.ly/mr7H30kbjZy), prezentované na WFOT 2018 v Kapském městě.

Tým: 3-4 osoby
Garant projektu: Jakub Fiala
Odborné konzultace: Zuzana Rodová

 

Zapomenutá válka – design webového rozhraní pro interaktivní filmový projekt

Projekt Zapomenutá válka přináší svědectví o téměř pět let trvajícím válečném konfliktu na východní Ukrajině. Cílem projektu je spolu se zadavatelem, režiserém Zdeňkem Chaloupkou a producentkou Zuzanou Tichou, vytvořit design webového rozhraní pro co nejkomplexnější prezentaci tématu – skrze ni rozhýbat diváka a jeho motivaci, zapojit ho, snad mu i umožnit stát se součástí řešení. Výchozím prezentačním médiem zůstává film (a jeho estetika), na který budou navazovat další techniky (texty, grafy, vizualizace, hry atd.). Realizace projektu zahrnuje sběr podnětů od zadavatelů a jejich kreativní transformaci v konkrétní dějové a tematické linky, definování konkrétních cílů a konečně i vytvoření prototypu bohaté a mnohovrstevnaté webové prezentace.

Tým: 3 osoby
Garant projektu: Nina Wančová
Odborné konzultace: Zuzana Tichá (PINK, FAMU), Zdeněk Chaloupka (FAMU)

 

Co nabízí digitální archiv NK pro výzkum Digital Humanities?

Národní knihovna soustavně a systematicky digitalizuje obrovské množství dokumentů (aktuálně je přibližně ve čtvrtině plánu) a nabízí je k dalšímu využití pro vědecké účely badatelům, v jejích možnostech již ovšem není ukázat vědcům a odborné veřejnosti, jaké zajímavé otázky si lze nad těmito daty pokládat… Cílem projektu je prostřednictvím spojení dohledaných zahraničních projektů (praktické příklady realizovaných projektů digital humanities nad sbírkami) a seznámení se s rozsahem, strukturou a obsahem digitalizovaných sbírek Národní knihovny navrhnout (a vybrané příklady dovést do úrovně prototypu), co by se s těmito daty dalo dělat na úrovni vědecko-výzkumných institucí. Projekt prověří jak schopnost kritického myšlení týmu, stejně jako kreativního přístupu k datům a technikám digital humanities. Od týmu se očekává, že se mj. s vervou vydá přímo do knihovny a vše si na místě vyzkouší, se vším se důkladně seznámí, knihovna jim na oplátku umožní de facto neomezený přístup k veškerému shromážděnému dědictví a nabídne podporu pro práci s nimi.

Tým: 3 osoby
Garant projektu: Jakub Fiala
Odborné konzultace: NK, Barbora Drobíková, Jindřich Marek

 

O srdce Fráni Šrámka: festivalová hra

Festival českého jazyka, řeči a literatury Šrámkova Sobotka se letos bude v malebném městečku v Českém Ráji konat již po třiašedesáté, a to 29. června až 6. července 2019. Každoročně se tam odehraje řada přednášek, autorských čtení, divadelních představení a koncertů. Někteří o festivalu říkají, že je to takový letní tábor pro dospělé. Novinkou letošního ročníku bude právě celotáborová hra. Její návrh a komplexní vytvoření je cílem projektu. Účastníci festivalu budou mít možnost v on-line i off-line prostředí řešit úkoly, hledat indicie, doplňovat tajenku, snažit se přijít na šifru… kreativitě meze klade pouze realizovatelnost, která je v rukou týmu. Projekt potřebuje někoho, koho baví gamifikace, kdo umí vymýšlet šifrovačky, kdo sám nějakou celotáborvou hru zažil a nebojí se podniknout do Sobotky výlet, seznámit se s jejími reáliemi na vlastní kůži. Zadavatel by rád, aby připravovaná hra byla literární – letošním zastřešujícím tématem ročníku je drama a vztah mezi literaturou a divadlem, nabízí se také ovšem možnost gamifikovat životní příběh soboteckého básníka Fráni Šrámka a jeho textů.

Tým: 3 osoby
Garant projektu: Jakub Fiala
Odborné konzultace: Eva Marková

 

Abeceda peněz

Cílem projektu je ve spolupráci s partnerskou organizací pracující pro Českou spořitelnu navrhnout řešení gamifikace vzdělávání finanční gramotnosti na Základních školách (během výuky) a zpracovat jej do fáze odpovídající prototypu. Řešení by mělo být dobře škálovatelné (šiřitelné a přenositelné) napříč českými ZŠ. Hlavní výzvou projektu je uspokojení dvou hlavních zainteresovaných stran – učitelů a žáků. Přístup učitelů ke vzdělání v oblasti finanční gramotnosti je různý, pro učitele by tedy mělo být řešení jasně a rychle pochopitelné a využitelné ve výuce (na druhém stupni má učitel na toto téma k dispozici cca 2-3 vyučovací hodiny). Žáci chtějí aby výuka byla zábavná a zážitková. Důležitá je realizovatelnost konceptu v prostředí školy (dostupné jsou: třídní počítač, dataprojektor, mobilní zařízení žáků, internet, návštěva odborníka z banky je omezená).

Tým: 3 osoby
Garant projektu: Jakub Fiala
Odborné konzultace: Petr Zavadil