V rámci studia se studující může volbou předmětů profilovat ve třech směrech a záleží jen na jeho aktuálním rozhodnutí, na kterou oblast se zaměří. Jedná se o Game studies, Digital humanities a Vzdělávání a nová média.

Game studies

Game studies (herní studia) kriticky analyzují médium počítačových her a zabývají se jejich širšími kulturními, společenskými a politickými aspekty. Mezi probíraná témata patří teorie herních studií, historie počítačových her, design a vývoj počítačových her, analýza herních mechanik, využití počítačových her ve vzdělávání a vztah počítačových her a nových médií.

Studující v rámci předmětů jako jsou Game studies I, Game studies II, Umělé bytosti či Vývoj počítačových her získají schopnost samostatné analýzy a kritické reflexe počítačových her. Game studies jsou na StuNoMe vyučovány ve spolupráci s Matematicko-fyzikální fakultou UK, konkrétně ve spolupráci se specializací Vývoj počítačových her. Většina předmětů je vyučována v anglickém jazyce a otevřena i pro studující v programu Erasmus+.

Digital humanities

V procesu digitalizace roste datová základna natolik, že její rozsah už prakticky vylučuje možnosti zpracování bez použití počítačů. Komputační obrat, který přinášejí počítače a jimi zprostředkované zpracování dat, pak rozšiřuje možnost vytěžení informací z těchto dat.

Díky výkonnému softwaru se postupně dostává do popředí tzv. explorační analýza dat, při níž může výzkumník procházet velké množství dat za účelem nalezení většího počtu hypotéz, které stojí za to dále testovat. V procesu postupné digitalizace lidského světa a jeho historie se otevírají zcela nové možnosti pro výzkum jak v oblasti humanitních, tak sociálních věd.

Data mining se zaměřuje na získávání netriviálních informací z analýzy dat a vychází především z tradic počítačové vědy. Mezi základní data-miningové techniky tak patří například rozhodovací stromy, asociační pravidla, neuronové sítě, regresní analýza či shluková analýza. Náleží sem ovšem i nejrůznější formy sumarizace včetně vizualizací. Do profilace Digital humanities spadají přednášky jako Statistika pro humanitní vědu, Historie a teorie počítačových algoritmů, Vizualizace dat, Komputační metody v sociálních a humanitních vědách.

Vzdělávání a nová média

V rámci této větve studující získá komplexní vhled do problematiky vzdělávání a technologií. Cílem přednášek je identifikovat a sledovat hlavní trendy ve využití nových médií při různých formách a v různých kontextech vzdělávání. Věříme, že zdravé způsoby používání technologií existují, studující se zabývají širšími kulturními, sociologickými i psychologickými aspekty této problematiky. Spadají sem předměty jako Psychological aspects of technologies, Nová média v muzejní praxi nebo Vzdělávání v době digitálních a nových médií.