Aktuální informace na webu ÚISK


#Zadání diplomové práce

K obhajobě závěrečné práce je možné přistoupit 6 měsíců od jejiho zadání, je obvyklé, že studující navazujícího magisterského programu si zadávají do konce 2. semestru svého studia.

Závěrečnou práci je možné si na Ústavu informačních studií a knihovnictví zadat k jednomu ze tří termínů.

✅ lednový termín – deadline pro finální podobu návrhu je 13. 1. 2022 ve 20:00 hod.

✅ květnový termín – deadline pro finální podobu návrhu je 12. 5. 2022 ve 20:00 hod.

✅ zářijový termín – deadline pro finální podobu návrhu je 15. 9. 2022 ve 20:00 hod.

 

#Postup zadání práce

  1. Studující v navazujícím magisterském programu si mohou vybrat některé ze zveřejněných témat [DP], nebo mohou přijít s vlastním návrhem tématu; podmínkou je v takovém případě plná podpora oslovené(ho) vedoucí(ho) práce.
  2. Domluvit se přímo s vedoucí(m) práce na podrobnostech realizace tématu.
  3. Zpracovat návrh v odpovídající podobě dle vzorového formuláře.
  4. Zaslat e-mailem finální návrh v DOC/DOCX koordinátorce závěrečných prací a zároveň v kopii i vedoucí(mu) práce nejpozději do stanoveného deadlinu (viz zvýrazněné pole výše).

Návrhy vlastních témat diplomových prací, které budou včas předloženy koordinátorce, posoudí v horizontu cca 14 dní expertní skupina ústavu pro závěrečné práce. (A) Pokud návrh vyhodnotí jako vyhovující, koordinátorka jej rovnou zpracuje a přiřadí studující(ho) jako řešitele. (B) Pokud k němu bude mít jen drobné komentáře a doporučení k úpravě, vyzve koordinátorka studující(ho) obratem k dopracování návrhu. (C) Pokud k němu bude mít zásadní připomínky nebo jej případně zcela zamítne, koordinátorka o tom studující(ho) informuje a doporučí mu další vhodný postup.

Vlastní návrh téma práce je nutné důkladně diskutovat s relevantním vedoucím či konzultantem, což pochopitelně zahrnuje i kvalitní rešerši tématu a studium odborných zdrojů. Dovést jej až do podoby vypracovaného zadání je náročný a dlouhý proces, přípravu zadání nepodceňte, protože nikdo za vás téma, cíl ani strukturu práce nevymyslí, ani o to nežádejte.

Vedoucí diplomové práce musí mít titul Ph.D. (resp. odpovídající), vyučující či doktorandi, kteří nejsou nositeli tohoto titulu vám mohou práci pouze oficiálně konzultovat, v takovém případě po dohodě s vedoucím a koordinátorkou je obvyklé, že práce má ještě metodického vedoucího, jež na ni dohlíží.

Inspirujte se. Přehled obhájených i aktuálně řešených prací si můžete prohlédnout v SISu.

 

#Odevzdávání diplomových prací v akademickém roce 2021/2022

17.12.2021

013.05.2022

27.07.2022

ℹ️ Nezapomeňte také na přihlášení ke SZZK a kontrolu studijních povinností.

 

#Odkazy na důležité informace

Kompletní informace k zadávání jsou uvedeny na ústavních webových stránkách.

Prostudujte si samostatně zveřejněné informace ke zpracování a obhajobě závěrečné práce.

Týka-li se vás tato nepříjemná situace, projděte si návod, jak změnit téma či vedoucí(ho) práce.

Zveřejněná témata bakalářských a diplomových prací jsou představena na samostatné stránce.

 

#Koordinátorka závěrečných prací ÚISK

Klára Foglarová
e: klara.foglarova@ff.cuni.cz
t: (+420) 221 619 904
místnost č. 505a, 5. patro