#Zadání diplomové práce

K obhajobě závěrečné práce je možné přistoupit 6 měsíců od jejiho zadání, je obvyklé, že studující navazujícího magisterského programu si zadávají do konce 2. semestru svého studia.

Závěrečnou práci je možné si na Ústavu informačních studií a knihovnictví zadat k jednomu ze tří termínů.

✅ lednový termín – deadline pro finální podobu návrhu je 10. 1. 2022 ve 20:00 hod.

✅ květnový termín – deadline pro finální podobu návrhu je 10. 5. 2021 ve 20:00 hod.

✅ zářijový termín – deadline pro finální podobu návrhu je 13. 9. 2021 ve 20:00 hod.

 

#Postup zadání práce

  1. Studující v navazujícím magisterském programu si mohou vybrat některé ze zveřejněných témat [DP], nebo mohou přijít s vlastním návrhem tématu; podmínkou je v takovém případě plná podpora oslovené(ho) vedoucí(ho) práce.
  2. Domluvit se přímo s vedoucí(m) práce na podrobnostech realizace tématu.
  3. Zpracovat návrh v odpovídající podobě dle vzorového formuláře.
  4. Zaslat e-mailem finální návrh v DOC/DOCX koordinátorce závěrečných prací a zároveň v kopii i vedoucí(mu) práce nejpozději do stanoveného deadlinu (viz zvýrazněné pole výše).

Návrhy vlastních témat diplomových prací, které budou včas předloženy koordinátorce, posoudí v horizontu cca 14 dní expertní skupina ústavu pro závěrečné práce. (A) Pokud návrh vyhodnotí jako vyhovující, koordinátorka jej rovnou zpracuje a přiřadí studující(ho) jako řešitele. (B) Pokud k němu bude mít jen drobné komentáře a doporučení k úpravě, vyzve koordinátorka studující(ho) obratem k dopracování návrhu. (C) Pokud k němu bude mít zásadní připomínky nebo jej případně zcela zamítne, koordinátorka o tom studující(ho) informuje a doporučí mu další vhodný postup.

Vlastní návrh téma práce je nutné důkladně diskutovat s relevantním vedoucím či konzultantem, což pochopitelně zahrnuje i kvalitní rešerši tématu a studium odborných zdrojů. Dovést jej až do podoby vypracovaného zadání je náročný a dlouhý proces, přípravu zadání nepodceňte, protože nikdo za vás téma, cíl ani strukturu práce nevymyslí, ani o to nežádejte.

Vedoucí diplomové práce musí mít titul Ph.D. (resp. odpovídající), vyučující či doktorandi, kteří nejsou nositeli tohoto titulu vám mohou práci pouze oficiálně konzultovat, v takovém případě po dohodě s vedoucím a koordinátorkou je obvyklé, že práce má ještě metodického vedoucího, jež na ni dohlíží.

Inspirujte se. Přehled obhájených i aktuálně řešených prací si můžete prohlédnout v SISu.

 

#Odevzdávání diplomových prací v akademickém roce 2020/2021

18.12.2020

07.05.2021

28.07.2021

Fyzický exemplář práce je možné odevzdat přímo na sekretariátu ÚISK v čase 10:00 – 15:00, nebo spolu s mobilním telefonním kontaktem zaslat poštou na adresu Filozofická fakulta UK, ÚISK, Nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1. Rozhodující je datum převzetí práce podatelnou nikoli datum odeslání.

ℹ️ Nezapomeňte také na přihlášení ke SZZK a kontrolu studijních povinností.

 

#Odkazy na důležité informace

Kompletní informace k zadávání jsou uvedeny na ústavních webových stránkách.

Prostudujte si samostatně zveřejněné informace ke zpracování a obhajobě závěrečné práce.

Týka-li se vás tato nepříjemná situace, projděte si návod, jak změnit téma či vedoucí(ho) práce.

Zveřejněná témata bakalářských a diplomových prací jsou představena na samostatné stránce.

 

#Koordinátorka závěrečných prací ÚISK

Klára Foglarová
e: klara.foglarova@ff.cuni.cz
t: (+420) 221 619 904
místnost č. 505a, 5. patro