#Zadání diplomové práce

Studentky a studenti samostatného studia (či sdruženého studia ve variantě maior) předkládají svá vypracovaná zadání diplomových prací vedoucímu oboru (a tajemníkovi oboru v kopii) vždy k jednomu ze tří termínů: k 1. září, 1. lednu či 1. květnu. Tyto termíny jsou závazné pro všechny studentky a studenty programu SNM a platí nezávisle na aktuálním harmonogramu akademického roku.

Podle nových pravidel platných od 1. 10. 2017 je obvyklé, že si studující navazujícího magisterského studia 👉 zadají téma diplomové práce do konce 2. semestru svého studia 👈.

Vyučující nevypisují vlastní témata v SISu k výběru, jen občas neformálně nabízí třeba zapojení do svého výzkumu – je na vás, abyste přišli s originálním tématem, které vymyslíte, diskutujete s relevantním vedoucím či konzultantem, což pochopitelně zahrnuje i kvalitní rešerši tématu a studium odborných zdrojů, a dovedli jej až do podoby vypracovaného zadání. Jedná se o náročný a dlouhý proces, přípravu zadání nepodceňte, protože nikdo za vás téma, cíl ani strukturu práce nevymyslí, ani o to nežádejte.

Vedoucí diplomové práce musí mít titul Ph.D. (resp. odpovídající), vyučující či doktorandi, kteří nejsou nositeli tohoto titulu vám mohou práci pouze oficiálně konzultovat, v takovém případě po dohodě s vedoucím a tajemníkem oboru je obvyklé, že práce má ještě metodického vedoucího, jež na ni dohlíží.

K obhajobě závěrečné práce můžete přistoupit nejdříve 6 měsíců od jejího zadání.

Inspirujte se. Přehled obhájených i aktuálně řešených prací si můžete prohlédnout v SISu.

V zadání musí být jednoznačně řečeno, co je cílem práce? A jakým způsobem (metodou) ho bude dosaženo.

Pro samotné zadání, které konzultujete s potenciálním vedoucím či konzultantem neexistuje žádný formulář. Avšak dokument, který nakonec předložíte, musí obsahovat tyto povinné náležitosti:

název práce

název práce v anglickém jazyce

jazyk práce

vedoucí práce (popř. konzultující)

autor práce

zásady pro vypracování práce (osnova)

Nezapomeňte uvést větu: Diplomová práce bude připravena v souladu s platnými vnitřními předpisy FF UK a dalšími metodickými pokyny a normativními dokumenty.

seznam odborné literatury

Ověřte správnost bibliografických údajů. Seznam musí bezpodmínečně obsahovat alespoň jednu tištěnou publikaci. Citujte prosím ideálně dle normy ČSN ISO 690.

Pokud chcete práci psát v jiném než v českém či anglickém jazyce, konzultujte to předem s tajemníkem oboru a doplňte ještě název práce v jazyce práce.

Zadání předkládejte prosím v některém z běžných editovatelných 📄 formátů (DOC, DOCX, RTF, ODT).

 

#Vypracování diplomové práce

Závěrečnou diplomovou práce musíte připravit v souladu s platnými vnitřními předpisy FF UK a dalšími dokumenty.

Tím nejdůležitějším je Opatření děkana č. 10/2014  – pro studentky a studenty je důležitá hlavně Část I. Bakalářské a diplomové práce (s. 7 – 11), resp. jeho aktualizace Opatření děkana č. 18/2016.

Formální doporučení pro vypracování, včetně vzorové šablony, shrnují stránky studijního oddělení FF UK. Řiďte se prosím doporučeními, nikoliv uveřejněnou šablonou, která je v některých bodech zavádějící.

Práce se odevzdává elektronicky společně s jednou tištěnou „pracovní kopií v kroužkové vazbě“ (předložená práce musí být shodná s odevzdanou elektronickou verzí), která je studující(mu) po obhajobě navrácena.

Dle opatření rektora 13/2017 je možné do SIS vkládat soubory týkající se závěrečné práce pouze ve formátech PDF/A-1a nebo PDF/A-2u (výjimkou mohou být přílohy práce), což zaručí čitelnost těchto elektronických dokumentů i v dlouhém časovém horizontu; zároveň jde (bohužel) o formáty, které např. často používaný MS Word 2007 nebo Google Docs neumí vytvořit. Údaje o povoleném formátu souboru s prací i o formátu příloh najdete v článku 5 zmíněného předpisu.

SIS nedovolí odevzdání dokumentů, které nesplňují standardy těchto formátů. Neponechtejte vložení dokumentů do systému na poslední chvíli, je možné, že budete muset upravit formátování.
Návod na uložení textů v povolených formátech z nejpoužívanějších textových editorů.
Z online konvertorů dostupných zdarma doporučuje studijní oddělení docuPub.

😎 Co přinesly první zkušenosti? Běžný excel (formát XLS nebo XLSX) není přístupný jako příloha práce (ani pokud je zabalen s dalšími soubory do ZIPu), o připuštění přílohy v takovém formátu je nutné speciálně požádat (podrobně viz Čl. 5 předmětného opatření). Při ukládání práce z MS Wordu je sice doporučováno použít volbu „Uložit jako“, pokud by se vám však v takovém případě začernily obrázky či grafy (aktuálně se to stává v MS Wordu 2016), můžete uložení do PDF/A zkusit obejít skrze program PDFCreator pro Windows, který je k dispozici jako open source. Jako spolehlivé a jednoduché řešení se ukázalo vytvořit práci v jakémkoliv formátu PDF a následně jej konvertovat pomocí nástroje docuPub, nejen pokud práci budete připravovat na Macu (běžně PDF/A vůbec netvoří), může pro vás být právě tento konvertor přínosný.

 

#Odevzdávání diplomových prací v akademickém roce 2020/2021

18.12.2020

07.05.2021

28.07.2021

Práce se odevzdává elektronicky do SISu a v jedné tištěné „pracovní kopii v kroužkové vazbě“ na sekretariátu ÚISK.

ℹ️ Nezapomeňte také na přihlášení ke SZZK a kontrolu studijních povinností.

 

#Digitální repozitář závěrečných prací DSpace

Digitální repozitář UK v systému DSpace byl zprovozněn k 30.06.2017 a jeho uživatelské rozhraní je dostupné na URL adrese 👉 https://dspace.cuni.cz 👈. K tomuto datu obsahoval celkem 84 878 dokumentů, z čehož většinu tvoří elektronické vysokoškolské kvalifikační práce, které byly do repozitáře staženy ze SIS. Nové přírůstky elektronických kvalifikačních prací jsou do repozitáře automaticky stahovány. Místem zveřejňování elektronických kvalifikačních prací je od tohoto data oficiálně 👉 Digitální repozitář UK 👈.

🙏 Uživatel repozitáře má možnost přistupovat on-line k většině dokumentů a to i bez nutnosti přihlášení. U kvalifikačních prací, které nemají přístupný plný text je jeho nedostupnost dána rozhodnutím o zneveřejnění práce. Po vypršení lhůty pro zneveřejnění je možné takovou práci opět zpřístupnit v plném rozsahu.