Posudky vedoucích, konzultujících i oponujících závěrečných diplomových prací musí splňovat následující formální náležitosti:

  • identifikace vysoké školy, fakulty a základní součásti (název ústavu)
  • název práce
  • označení typu práce
  • navržené hodnocení práce
  • jméno a příjmení vedoucího / vedoucí práce
  • jméno a příjmení oponenta / oponentky práce
  • (jméno a příjmení konzultanta / konzultantky práce)
  • jméno a příjmení řešitele / řešitelky práce
  • podrobné slovní hodnocení práce včetně jednoznačně vyjádřeného (ne)doporučení práce k obhajobě
  • hodnocení pomocí standardizované tabulky (viz informace níže)

👉 Doporučujeme vám využít následujícího vzoru v DOCX, DOC, RTFODT či GDRIVE. 👈

Dle opatření rektora 13/2017 je možné do SIS vkládat soubory týkající se závěrečné práce pouze ve formátech PDF/A-1a nebo PDF/A-2u (výjimkou mohou být přílohy práce), což zaručí čitelnost těchto elektronických dokumentů i v dlouhém časovém horizontu; zároveň jde (bohužel) o formáty, které např. často používaný MS Word 2007 nebo Google Docs neumí vytvořit. Údaje o povoleném formátu souboru s prací i o formátu příloh najdete v článku 5 zmíněného předpisu.

ℹ️ SIS nedovolí odevzdání dokumentů, které nesplňují standardy těchto formátů.
ℹ️ Návod na uložení textů v povolených formátech z nejpoužívanějších textových editorů.
ℹ️ Z online konvertorů dostupných zdarma doporučuje studijní oddělení docuPub.

 

Hodnotící tabulky

Pomocným nástrojem při tvorbě posudků vedoucích, oponentů i konzultantů jsou následující tabulky, které se přikládají k posudku. Následující tabulky vyjadřují zvládnutí jednotlivých aspektů kvalifikačních prací. Předpokladem je slovní podrobné vyjádření vedoucích i oponentů k jednotlivým aspektům ve vlastních posudcích, tabulky jsou pouze pomocným nástrojem k vypracování posudků a posudky nenahrazují.

 

Sledovaná kritéria hodnocení práce

Aspekty práce Vysvětlení Možné hodnocení
metodologie a věcné zpracování tématu hodnotí se zvládnutí obsahové (věcné) stránky práce, splnění zadaného úkolu, využití výzkumných metod apod. 0 – 40 bodů
přínos a novost práce hodnotí se přínos a novost práce pro informační vědu v ČR 0 – 20 bodů
citování, korektnost citování, využití inf. zdrojů hodnotí se zejména využití odkazů a pramenů v textu, korektnost citování; hodnotí se využití cizojazyčných pramenů; (v případě plagiátů je student vyřazen ze studia bez další obhajoby) 0 – 20 bodů
slohové zpracování hodnotí se čtivost textu, skladba vět, odborný styl vyjadřování, rozsah práce 0 – 15 bodů
gramatika textu hodnotí se gramatická úroveň práce, hrubky, čárky ve větách apod. 0 – 5 bodů
CELKEM max. 100 bodů

 

Výsledné hodnocení práce

Bodový zisk za práci Hodnocení práce
0 – 50 bodů Neprospěl, nedoporučeno k obhajobě
51 – 60 bodů Dobře (3)
61 – 80 bodů Velmi dobře (2)
81 – 100 bodů Výborně (1)

 

Obsahové požadavky diplomových prací

Studující musí prokázat schopnost samostatného tvůrčího zpracování problematiky.
Práce musí být podána v jazyce českém, v cizím jazyce jen se souhlasem vedoucí(ho) ústavu či katedry.
V práci se hodnotí přínos a zejména novost předložených výsledků výzkumu či analýzy prokázané v práci.
Studující musí prokázat schopnost orientace v odborné literatuře a práce s prameny. V rámci použité literatury musí být uvedeno alespoň 5 použitých pramenů v cizím jazyce; případy témat vztažených ryze na Českou republiku bez použití cizojazyčných zdrojů hodnotí komise vždy individuálně podle povahy tématu.

Výše uvedená doporučení uvedená na této stránce jsou převzatá z ústavního dokumentu Požadavky na kvalifikační práce z 27.9.2017.