Studující musí úspěšně absolvovat zkoušku z druhého cizího jazyka (tedy jazyka odlišného od toho, který studovali během bakalářského studia), minimální požadovaná úroveň je akademické čtení (resp. B2 pro studující v tzv. staré akreditaci; těm doporučujeme si přečíst i výklad na konci stránky, pokud jsou 😟, co pro ně vlastně platí).

 

#Charakteristika zkoušky Akademické čtení

Zkouška ověřuje receptivní dovednost čtení s porozuměním, a to na úrovni B2. Zaměřuje se na schopnost porozumění delšímu odbornému textu (aplikace techniky orientačního, detailního a selektivního čtení). Skládá se z písemné a ústní části.

Písemná část Ústní část
 • čtení s porozuměním (dva neznámé odborné texty, každý cca 1,5 normostrany)
 • úkoly receptivního charakteru (ANO/NE, výběr z možností, přiřazování atd.)
 • povoleno použití slovníku (nikoliv elektronická média) – studenti si přinesou vlastní slovník, JC dá k dispozici jeden překladový a jeden výkladový slovník.
 • doba trvání testu – 60 min.
 • rozbor výsledku písemné práce
 • stručné představení zvoleného odborného textu v českém jazyce
 • volný překlad/shrnutí vybraných úryvků

Rozsah odborného textu 40 normostran.

Na výběr máte z angličtiny, francouzštiny, němčiny, italštiny, španělštiny, ruštiny a latiny.

 

#Charakteristika zkoušky B2

Zkouška ověřuje produktivní i receptivní dovednosti v daném jazyce na úrovni B2. (Nahrazuje dřívější zkoušky B2+ a B2-, přičemž zkoušku B2- lze ještě skládat do konce akademického roku 2016/2017). Skládá se z písemné a ústní části.

Písemná část Ústní část
 • poslech s porozuměním
 • čtení s porozuměním
 • gramaticko-lexikální test
 • vlastní písemný projev
 • rozbor výsledku písemné práce
 • rozhovor v daném jazyce na téma blízké akademickému prostředí
 • strukturovaná prezentace zvoleného odborného textu a diskuse nad ním
 • překlad vybraných úryvků

Rozsah odborného textu 40 normostran.

Na výběr máte z angličtiny, francouzštiny, němčiny, italštiny, španělštiny, ruštiny a latiny.

 

Výuku cizích jazyků zajišťuje Jazykové centrum FF UK, do kurzů se můžete zapsat prostřednictvím SISu. Kurzy povinné nejsou, zkouška ano.

 

Studujete ve staré akreditaci a jde vám z toho hlava kolem? 😟 Mrzí nás vzniklá chaotická situace, ale musíme na tomto místě odkázat na informace, které jsou uvedeny v doplňku vašeho studijního plánu. V souvislosti s reformou společného základu na FF UK, je od roku 2016/17 retrospektivně platná tato změna:
👉 zkouška B2- z Cizího jazyka II za 4 kredity byla nahrazena zkouškou B2 za 5 kreditů. Studenti, kteří si již zapsali zkoušku B2-, ji do konce ak. roku 2016/17 mohou splnit v původní podobě, poté jim bude studijním oddělením zapsána nová zkouška B2 z téhož jazyka. Studenti, kteří si zkoušku z Cizího jazyka II ještě nezapsali, si od 2016/17 zapisují novou zkoušku B2. Studentům, kteří do konce roku 16/17 splní zkoušku B2-, bude tato zkouška pro splnění povinnosti Cizí jazyk II platit;
👉 případné chybějící kredity si student splní v rámci volitelných předmětů.

 

via GIPHY