Diplomová práce

⚠️ Aktuální informace na webu ÚISK


#Zadání diplomové práce

K obhajobě závěrečné práce je možné přistoupit 6 měsíců od jejího zadání, je obvyklé, že studující navazujícího magisterského programu si zadávají do konce 2. semestru svého studia.

#Postup zadání práce

 1. Studující v navazujícím magisterském programu si mohou vybrat některé ze zveřejněných témat [DP], nebo mohou přijít s vlastním návrhem tématu; podmínkou je v takovém případě plná podpora oslovené(ho) vedoucí(ho) práce.
 2. Domluvit se přímo s vedoucí(m) práce na podrobnostech realizace tématu.
 3. Zpracovat návrh v odpovídající podobě dle vzorového formuláře.
 4. Zaslat e-mailem finální návrh v DOC/DOCX koordinátorce závěrečných prací a zároveň v kopii i vedoucí(mu) práce nejpozději do stanoveného deadlinu (viz zvýrazněné pole výše).

Návrhy vlastních témat diplomových prací, které budou včas předloženy koordinátorce, posoudí v horizontu cca 14 dní expertní skupina ústavu pro závěrečné práce. (A) Pokud návrh vyhodnotí jako vyhovující, koordinátorka jej rovnou zpracuje a přiřadí studující(ho) jako řešitele. (B) Pokud k němu bude mít jen drobné komentáře a doporučení k úpravě, vyzve koordinátorka studující(ho) obratem k dopracování návrhu. (C) Pokud k němu bude mít zásadní připomínky nebo jej případně zcela zamítne, koordinátorka o tom studující(ho) informuje a doporučí mu další vhodný postup.

Vlastní návrh téma práce je nutné důkladně diskutovat s relevantním vedoucím či konzultantem, což pochopitelně zahrnuje i kvalitní rešerši tématu a studium odborných zdrojů. Dovést jej až do podoby vypracovaného zadání je náročný a dlouhý proces, přípravu zadání nepodceňte, protože nikdo za vás téma, cíl ani strukturu práce nevymyslí, ani o to nežádejte.

Vedoucí diplomové práce musí mít titul Ph.D. (resp. odpovídající), vyučující či doktorandi, kteří nejsou nositeli tohoto titulu vám mohou práci pouze oficiálně konzultovat, v takovém případě po dohodě s vedoucím a koordinátorkou je obvyklé, že práce má ještě metodického vedoucího, jež na ni dohlíží.

Inspirujte se. Přehled obhájených i aktuálně řešených prací si můžete prohlédnout v SISu.

 

ℹ️ Nezapomeňte také na přihlášení ke SZZK a kontrolu studijních povinností.

#Odkazy na důležité informace

Kompletní informace k zadávání jsou uvedeny na ústavních webových stránkách.

Prostudujte si samostatně zveřejněné informace ke zpracování a obhajobě závěrečné práce.

Týka-li se vás tato nepříjemná situace, projděte si návod, jak změnit téma či vedoucí(ho) práce.

 

#Koordinátorka závěrečných prací ÚISK

Klára Foglarová
e: klara.foglarova@ff.cuni.cz
t: (+420) 221 619 904
místnost č. 505a, 5. patro

 

Diplomová práce – hodnocení

 

Posudky vedoucích, konzultujících i oponujících závěrečných diplomových prací musí splňovat následující formální náležitosti:

 • identifikace vysoké školy, fakulty a základní součásti (název ústavu)
 • název práce
 • označení typu práce
 • navržené hodnocení práce
 • jméno a příjmení vedoucího / vedoucí práce
 • jméno a příjmení oponenta / oponentky práce
 • (jméno a příjmení konzultanta / konzultantky práce)
 • jméno a příjmení řešitele / řešitelky práce
 • podrobné slovní hodnocení práce včetně jednoznačně vyjádřeného (ne)doporučení práce k obhajobě
 • hodnocení pomocí standardizované tabulky (viz informace níže)

👉 Doporučujeme vám využít následujícího vzoru v DOCXDOCRTFODT či GDRIVE. 👈

Dle opatření rektora 13/2017 je možné do SIS vkládat soubory týkající se závěrečné práce pouze ve formátech PDF/A-1a nebo PDF/A-2u (výjimkou mohou být přílohy práce), což zaručí čitelnost těchto elektronických dokumentů i v dlouhém časovém horizontu; zároveň jde (bohužel) o formáty, které např. často používaný MS Word 2007 nebo Google Docs neumí vytvořit. Údaje o povoleném formátu souboru s prací i o formátu příloh najdete v článku 5 zmíněného předpisu.

ℹ️ SIS nedovolí odevzdání dokumentů, které nesplňují standardy těchto formátů.
ℹ️ Návod na uložení textů v povolených formátech z nejpoužívanějších textových editorů.
ℹ️ Z online konvertorů dostupných zdarma doporučuje studijní oddělení docuPub.

 

Hodnotící tabulky

Pomocným nástrojem při tvorbě posudků vedoucích, oponentů i konzultantů jsou následující tabulky, které se přikládají k posudku. Následující tabulky vyjadřují zvládnutí jednotlivých aspektů kvalifikačních prací. Předpokladem je slovní podrobné vyjádření vedoucích i oponentů k jednotlivým aspektům ve vlastních posudcích, tabulky jsou pouze pomocným nástrojem k vypracování posudků a posudky nenahrazují.

 

Sledovaná kritéria hodnocení práce

Aspekty práce Vysvětlení Možné hodnocení
metodologie a věcné zpracování tématu hodnotí se zvládnutí obsahové (věcné) stránky práce, splnění zadaného úkolu, využití výzkumných metod apod. 0 – 40 bodů
přínos a novost práce hodnotí se přínos a novost práce pro informační vědu v ČR 0 – 20 bodů
citování, korektnost citování, využití inf. zdrojů hodnotí se zejména využití odkazů a pramenů v textu, korektnost citování; hodnotí se využití cizojazyčných pramenů; (v případě plagiátů je student vyřazen ze studia bez další obhajoby) 0 – 20 bodů
slohové zpracování hodnotí se čtivost textu, skladba vět, odborný styl vyjadřování, rozsah práce 0 – 15 bodů
gramatika textu hodnotí se gramatická úroveň práce, hrubky, čárky ve větách apod. 0 – 5 bodů
CELKEM max. 100 bodů

 

Výsledné hodnocení práce

Bodový zisk za práci Hodnocení práce
0 – 50 bodů Neprospěl, nedoporučeno k obhajobě
51 – 60 bodů Dobře (3)
61 – 80 bodů Velmi dobře (2)
81 – 100 bodů Výborně (1)

 

Obsahové požadavky diplomových prací

Studující musí prokázat schopnost samostatného tvůrčího zpracování problematiky.
Práce musí být podána v jazyce českém, v cizím jazyce jen se souhlasem vedoucí(ho) ústavu či katedry.
V práci se hodnotí přínos a zejména novost předložených výsledků výzkumu či analýzy prokázané v práci.
Studující musí prokázat schopnost orientace v odborné literatuře a práce s prameny. V rámci použité literatury musí být uvedeno alespoň 5 použitých pramenů v cizím jazyce; případy témat vztažených ryze na Českou republiku bez použití cizojazyčných zdrojů hodnotí komise vždy individuálně podle povahy tématu.

Výše uvedená doporučení uvedená na této stránce jsou převzatá z ústavního dokumentu Požadavky na kvalifikační práce z 27.9.2017.

Úvod > Studující > Diplomová práce