FAQ

Od kdy budu muset platit za studium?

Povinnost za studium platit vznikne v momentu, kdy překročíte standardní dobu studia o více než rok. Pokud studujete první vysokou školu, máte na bezplatné studium nárok po standardní dobu studia navýšenou o jeden rok. V navazujícím magisterském programu lze tedy studovat 2 + 1 rok bez poplatku. Aktuální výši poplatků a další podrobnosti týkající se platby za studium naleznete na stránkách FF UK.

Když tato doba uplyne, budete muset začít platit za delší studium. A nejde o malé peníze, ale o poplatek ve výši okolo 25 500 korun. Pozor, zákon stanoví, že se platí za každých započatých šest měsíců studia. Pokud už jste dříve zde na fakultě nebo na jiné vysoké škole studovali (v jakémkoliv studijním programu), ale řádně jste ji nedostudovali (zanechané studium), započítávají se vám do „bezplatné“ doby aktuálního studia na FF UK (v jakémkoliv studijním programu) i tyto všechny dny předchozího studia, pokud se nepřekrývají s vaším aktuálním studiem. Pro zobrazení přehledu vzniklých poplatků, které byly studujícím vygenerovány, slouží po přihlášení do SIS modul Poplatky a žádosti. Přehled je pouze informativní.

Jak opravit či změnit název diplomové práce nebo její(ho) vedoucí(ho)?

Opravu chyby či drobnou změnu formálního rázu v názvu práce, kterou nedojde ke změně jejího tématu, provede studijní oddělení na základě e-mailu nebo dopisu vedoucího práce. Pokud chcete změnit téma, nejprve se domluvte s vedoucím práce na názvu a konkrétní podobě nového tématu (případně se domluvte s novým vedoucím, že vám práci povede). Pak se na katedře či ústavu obraťte na osobu pověřenou zadáváním prací v SISu – tajemníka oboru. Ten vámi vybrané téma vypíše a následně i přidělí. K novému tématu si v SISu doplníte zásady pro vypracování a doporučenou literaturu. Katedra potom nové zadání vytiskne a pošle na studijní oddělení spolu se zdůvodněnou, a vedoucím katedry podepsanou, žádostí o změnu tématu. Následně čekáte na schválení tématu děkanem.

Předmětnou zdůvodněnou žádost podává a vytváří studující, nikoli ústav. Je povinností studujících, aby svoji žádost odůvodnili řádně tak, aby jí bylo vyhověno. Předem proto doporučujeme důvody vedoucí ke změně zadání konzultovat s tajemníkem Studia nových médií. Změnu tématu i vedoucího práce provádí studijní oddělení na základě žádosti studenta. Ta musí být podepsaná vedoucím katedry a děkana. Pokud provedete drobné změny v zadání práce, neposouvá se vám termín odevzdání práce. Pokud změníte vedoucího či téma diplomové práce, poběží roční lhůta mezi zadáním a obhajobou nanovo.

Do kdy musím diplomovou práci odevzdat?

Konkrétní termíny pro odevzdání diplomové práce se odvíjí od termínu státních závěrečných zkoušek, které stanovuje a uveřejňuje na svých stránkách ÚISK, v souladu termíny stanovenými fakultou. Práci je nutné odevzdat elektronicky a následně i jednu tištěnou „pracovní kopii v kroužkové vazbě“ (předložená práce musí být shodná s odevzdanou elektronickou verzí) na sekretariátu ÚISK, vždy nejpozději 30 dní před prvním dnem státních závěrečných zkoušek základní součásti. Vypracovaná a zkonzultovaná zadání diplomových prací se odevzdávají tajemníkovi oboru k: 1. lednu, 1. květnu či 1. září. Komplexní informace k otázce diplomových prací naleznete na stránce ÚISK.

Kde naleznu informace k zahraničním výjezdům během studia na FF UK?

Rozcestník zahraničního oddělení (sekce Agenda), kompletní kontakty na pracovníky zahraničního oddělení (včetně úředních hodin), aktuální nabídka zahraničních pobytů pro studenty (všechny formy), krátkodobé studijní a vědecké pobyty (zde je Erasmus+). Další informace najdete na stránkách ÚISKU. Koordinátorkou zahraničních výjezdů za náš ústav je Helena Lipková (helena.lipkova@ff.cuni.cz).

Kolik let mám na studium?

Maximální doba studia je pět let. Abyste mohli ke státnicím, je třeba mít, vedle splnění všech povinných předmětů a dostatku kreditů, zkoušku ze dvou jazyků (ve smyslu jeden jazyk z bakalářského studia a jeden v navazujícím magisterském, nebo dva v bakalářském studiu).

Jak je to s jazykovou zkouškou?

Jazyková zkouška je povinná pro studenty ve staré akreditaci (začátek studia do roku 2022). Uznáváme jazykové certifikáty a jazykové zkoušky z předchozích studií. V rámci studia můžete navštěvovat jazykové kurzy, které vypisuje Jazykové centrum FF UK. Jazyková zkouška musí být na úrovni akademické čtení. Navštěvovat kurzy není povinné. Pro jejich zápis je však nutné se zapsat ke zkoušce (zapsat si předmět zkoušky).

Co musím splnit, abych postoupila do dalšího ročníku?

Každý rok se přibližně do půlky září musíte podat žádost o zapsání do dalšího ročníku a následně do konce zimního semestru na studijním oddělení na náměstí Jana Palacha odevzdat evidenční list. Zde najdete podrobnější informace. Pro postup do dalšího ročníku je nutné dosáhnout určitého počtu kreditů:

do 2. ročníku alespoň 40 kreditů

do 3. ročníku alespoň 60 kreditů

do 4. ročníku alespoň 90 kreditů

do 5. ročníku alespoň 120 kreditů

Pro postup do dalšího ročníku mají  kredity z volitelných předmětů započitatelný podíl jen 50 %. Kredity nad tento limit se pro postup do dalšího ročníku nepočítají. V celkovém souhrnu za studium však ano. Povinné a povinně volitelné předměty tvoří dohromady 90 ze 120 kreditů nutných k dokončení studia. Předměty zakončené zápočtem je třeba splnit do konce letního semestru daného akademického roku. To platí zejména pro výběrové předměty. Předměty zakončené zkouškou je možné plnit do konce akademického roku následujícího po tom, ve kterém jste si předmět zapsali. Předměty si do SISu znovu nezapisujte.

Kde se dozvím informace o jednotlivých předmětech?

Informace k předmětům jsou uveřejněny v SISu. S podmínkami atestací a dalšími podrobnostmi vás vyučující seznámí na první hodině.

Jak je to se studiem a prací?

Účast na výuce je povinná (obvykle jsou tolerovány dvě absence za semestr). Pracovní povinnosti vskutku nelze akceptovat jako omluvu neúčasti na výuce či nesplnění atestace předmětu.

 

Kontakty

Vedoucí programu

Mgr. Josef Šlerka, Ph.D.
josef.slerka@ff.cuni.cz

Ústav informačních a knihovnictví
uisk@ff.cuni.cz
(+420) 221 619 904

Adresa

Ústav informačních studií a knihovnictví
místnost č. 505 (5. patro)
Na Příkopě 29
Praha 1 – Staré město, 110 00