Pro uchazeče

Stunome není jen škola, je to životní styl

Stunome, jak se oboru říká, je navazující magisterský program, který můžeš studovat v samostatném i sdruženém studiu prezenční formou, a to na Ústavu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Už od roku 2006 (a pořád nás to ještě baví). Nastupují k nám lidé z technicky i humanitně a společensky zaměřených oborů, umělecké i na byznys orientované duše. Diverzita studujících i vyučujících je naší silnou stránkou, určitě zapadneš. Podrobnosti o programu a přihlášce jsou zveřejněny rovněž ve vizitce na fakultních stránkách.

Co se u nás učí?

Studia nových médií se v současnosti profilují ve třech základních oblastech, kterým odpovídá i nabídka předmětů. Jedná se o Vzdělávání a nová média, Game studies (Vzdělávání a Game Studies jsou ve studijním plánu sdruženy pod Nová média v kultuře a vzdělávání) a Digital humanities. 

Vzdělávání a nová média

V rámci této oblasti studující získá komplexní vhled do problematiky vzdělávání a digitálních technologií. Cílem seminářů je identifikovat a sledovat hlavní trendy ve využití nových médií při různých formách a v různých kontextech vzdělávání. Věříme, že zdravé způsoby používání technologií existují, studující se zabývají širšími kulturními, sociologickými i psychologickými aspekty této problematiky. Spadají sem předměty jako Psychological aspects of technologies, Vývoj vzdělávacích aplikací nebo Nová média v muzejní praxi. 

Game studies

Game studies (herní studia) kriticky analyzují médium počítačových her a zabývají se jeho širšími kulturními, společenskými a politickými aspekty. Mezi probíraná témata patří teorie herních studií, historie počítačových her, design počítačových her, analýza herních mechanik, využití počítačových her ve vzdělávání a vztah počítačových her a nových médií. Studující v rámci předmětů jako jsou Game studies, Umělé bytosti či Vývoj počítačových her získají schopnost samostatné analýzy a kritické reflexe počítačových her. Game studies jsou na Stunome vyučovány ve spolupráci s Matematicko-fyzikální fakultou UK (se specializací Vývoj počítačových her). Většina předmětů je vyučována v anglickém jazyce a je otevřena i pro studující v programu Erasmus+. 

Digital humanities

V procesu postupné digitalizace lidského světa a jeho historie se otevírají zcela nové možnosti pro výzkum jak v oblasti humanitních, tak sociálních věd. Datová základna natolik, že její rozsah už prakticky vylučuje možnosti zpracování bez použití počítačů. Komputační obrat, který přinášejí počítače a jimi zprostředkované zpracování dat, pak rozšiřuje možnost vytěžení informací z těchto dat. Díky výkonnému softwaru se postupně dostává do popředí tzv. explorační analýza dat, při níž může výzkumník procházet velké množství dat za účelem nalezení většího počtu hypotéz, které stojí za to dále testovat. Data mining se zaměřuje na získávání netriviálních informací z analýzy dat a vychází především z tradic počítačové vědy. Do oblasti Digital humanities spadají přednášky jako Statistika pro humanitní vědu, Historie a teorie počítačových algoritmů, Vizualizace dat, Komputační metody v sociálních a humanitních vědách. V rámci této specializace klademe důraz samozřejmě i na dynamicky se rozvíjející oblast AI, jež náš obor ovlivňuje i jako celek. 

Kontakty

Vedoucí programu

Mgr. Josef Šlerka, Ph.D.
josef.slerka@ff.cuni.cz

Ústav informačních a knihovnictví
uisk@ff.cuni.cz
(+420) 221 619 904

Adresa

Ústav informačních studií a knihovnictví
místnost č. 505 (5. patro)
Na Příkopě 29
Praha 1 – Staré město, 110 00

Korespondeční adresa:
Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1

Veškerá pošta musí být zasílána výhradně na hlavní budovu FF UK. Děkujeme za pochopení.